Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6286 95dd 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka
8403 77b6 390
3206 3563 390

garadinervi:

The Rain People, 1969
Written and Directed by Francis Ford Coppola

Japanese poster

(via)

Reposted fromreckon reckon viahelenburns helenburns
Nie, nie byłam idealna. I nigdy nie miałam być. Ale co z tego? W życiu są ważniejsze rzeczy niż ganianie za urojoną perfekcją. Ideał to pojęcie względne. Każdy postrzega go inaczej.
— Alison G. Bailey
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
3134 c8f3 390
Reposted fromtfu tfu viacukrowa cukrowa
3094 4130 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viacukrowa cukrowa
5284 7cb4 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka
6770 777e 390
Reposted fromkeik keik viadesinteressement desinteressement
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadojenka dojenka
Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
— Plagiat 199
Reposted fromnivea nivea viaPinkpills Pinkpills
9298 d246 390
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viawarkocz warkocz
5153 e358 390
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns
Reposted fromlifeless lifeless viahelenburns helenburns
9410 2321 390
Reposted fromintrigante intrigante viahelenburns helenburns
You are the sky. Everything else is just the weather.
— Pema Chodron
Reposted fromgingerglue gingerglue viaPinkpills Pinkpills
7596 ec8d 390

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaPinkpills Pinkpills
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl