Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9042 fbce 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
13 stycznia 1998 włoski pisarz Alfredo Ormando dokonał samospalenia na Placu św. Piotra w Watykanie w proteście przeciwko postawie i polityce Kościoła Katolickiego wobec chrześcijan o orientacji homoseksualnej. W liście napisanym w Palermo w Boże Narodzenie 1997 napisał: Mam nadzieję, że zrozumieją, co chcę przekazać: to forma protestu przeciwko Kościołowi, który demonizuje homoseksualność, tym samym demonizując naturę - bo homoseksualność jest jej córką [50] .
8160 681b 390
Reposted fromrainles rainles
0295 99ca 390


Axolotls have the unique ability to regenerate most body parts. In a period of months, they can grow entire new limbs and even portions of the brain and spine.

They also have the ability to make cute little smiley faces and be completely adorable

Reposted fromsawb sawb viawarkocz warkocz
9177 b571 390
6277 9e3c 390
Ellen Page for FLARE's June 2014 Cover [x]
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viadaligirl daligirl
2142 1801 390

ellen page on the hollywood reporter cover, may 2014

Reposted fromnowherextohide nowherextohide viadaligirl daligirl
Reposted fromzachlanny zachlanny viamissmiserable missmiserable
5710 a133 390
5572 c35e 390
1352 f469
alcohol vs marijuana
     
Reposted fromZilla Zilla viasztukamatorka sztukamatorka
8930 76e9
Reposted fromAstalka Astalka viacalifornia-love california-love

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­.

— B.
Reposted fromcarre carre viacalifornia-love california-love
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło...
— W. Ziółek
5330 b9e8 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viaPastel-Pale Pastel-Pale
5405 a1e3 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viaPastel-Pale Pastel-Pale
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl